Banner top
Trang chủ » SIM DATA + nghe gọi DOCOMO

SIM DATA + nghe gọi DOCOMO

18/07/2021 6500 lượt xem

SIM DATA + nghe gọi (với 1GB dữ liệu)

* Sử dụng băng thông nhà mạng DOCOMO.

* Phí kích hoạt là 3,300 yên đã bao gồm thuế.

* Phí cuộc gọi riêng là 8 yên sẽ được tính sau mỗi 30 giây đối với các cuộc gọi.

* Thêm 3 yên ( 70 ký tự) sẽ được tính cho phí gửi tin nhắn SMS (sử dụng trong nước).

* Sẽ tính thêm 50 yên phí gửi SMS (quốc tế ).

Lựa chọn

● Cuộc gọi không giới hạn với SIM: Gọi miễn phí tối đa 10 phút (không giới hạn số lượng cuộc gọi: 900 yên mỗi tháng)
(* Phí cuộc gọi 10 yên trong 30 giây sẽ được tính nếu vượt quá 10 phút)

Ghi chú

● Chỉ dành cho các kiểu máy có thể đặt APN trên những máy điện thoại quốc tế hoặc các thiết bị di động của nhà mạng Docomo

● Bất kể docomo, AU hay SoftBank, bạn không thể sử dụng các chức năng dành riêng của từng nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm ứng dụng email của nhà cung cấp dịch vụ.

SIM DATA + nghe gọi (với 3GB dữ liệu)

* Sử dụng băng thông nhà mạng DOCOMO.

* Phí kích hoạt là 3,300 yên đã bao gồm thuế.

* Phí cuộc gọi riêng là 8 yên sẽ được tính sau mỗi 30 giây đối với các cuộc gọi.

* Thêm 3 yên ( 70 ký tự) sẽ được tính cho phí gửi tin nhắn SMS (sử dụng trong nước).

* Sẽ tính thêm 50 yên phí gửi SMS (quốc tế ).

Lựa chọn

● Cuộc gọi không giới hạn với SIM: Gọi miễn phí tối đa 10 phút (không giới hạn số lượng cuộc gọi: 900 yên mỗi tháng)
(* Phí cuộc gọi 10 yên trong 30 giây sẽ được tính nếu vượt quá 10 phút)

Ghi chú

● Chỉ dành cho các kiểu máy có thể đặt APN trên những máy điện thoại quốc tế hoặc các thiết bị di động của nhà mạng Docomo

● Bất kể docomo, AU hay SoftBank, bạn không thể sử dụng các chức năng dành riêng của từng nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm ứng dụng email của nhà cung cấp dịch vụ.

SIM DATA + nghe gọi (với 5GB dữ liệu)

* Sử dụng băng thông nhà mạng DOCOMO.

* Phí kích hoạt là 3,300 yên đã bao gồm thuế.

* Phí cuộc gọi riêng là 8 yên sẽ được tính sau mỗi 30 giây đối với các cuộc gọi.

* Thêm 3 yên ( 70 ký tự) sẽ được tính cho phí gửi tin nhắn SMS (sử dụng trong nước).

* Sẽ tính thêm 50 yên phí gửi SMS (quốc tế ).

Lựa chọn

● Cuộc gọi không giới hạn với SIM: Gọi miễn phí tối đa 10 phút (không giới hạn số lượng cuộc gọi: 900 yên mỗi tháng)
(* Phí cuộc gọi 10 yên trong 30 giây sẽ được tính nếu vượt quá 10 phút)

Ghi chú

● Chỉ dành cho các kiểu máy có thể đặt APN trên những máy điện thoại quốc tế hoặc các thiết bị di động của nhà mạng Docomo

● Bất kể docomo, AU hay SoftBank, bạn không thể sử dụng các chức năng dành riêng của từng nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm ứng dụng email của nhà cung cấp dịch vụ.

SIM DATA + nghe gọi (với 7GB dữ liệu)

* Sử dụng băng thông nhà mạng DOCOMO.

* Phí kích hoạt là 3,300 yên đã bao gồm thuế.

* Phí cuộc gọi riêng là 8 yên sẽ được tính sau mỗi 30 giây đối với các cuộc gọi.

* Thêm 3 yên ( 70 ký tự) sẽ được tính cho phí gửi tin nhắn SMS (sử dụng trong nước).

* Sẽ tính thêm 50 yên phí gửi SMS (quốc tế ).

Lựa chọn

● Cuộc gọi không giới hạn với SIM: Gọi miễn phí tối đa 10 phút (không giới hạn số lượng cuộc gọi: 900 yên mỗi tháng)
(* Phí cuộc gọi 10 yên trong 30 giây sẽ được tính nếu vượt quá 10 phút)

Ghi chú

● Chỉ dành cho các kiểu máy có thể đặt APN trên những máy điện thoại quốc tế hoặc các thiết bị di động của nhà mạng Docomo

● Bất kể docomo, AU hay SoftBank, bạn không thể sử dụng các chức năng dành riêng của từng nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm ứng dụng email của nhà cung cấp dịch vụ.

 

SIM DATA + nghe gọi (với 10GB dữ liệu)

* Sử dụng băng thông nhà mạng DOCOMO.

* Phí kích hoạt là 3,300 yên đã bao gồm thuế.

* Phí cuộc gọi riêng là 8 yên sẽ được tính sau mỗi 30 giây đối với các cuộc gọi.

* Thêm 3 yên ( 70 ký tự) sẽ được tính cho phí gửi tin nhắn SMS (sử dụng trong nước).

* Sẽ tính thêm 50 yên phí gửi SMS (quốc tế ).

Lựa chọn

● Cuộc gọi không giới hạn với SIM: Gọi miễn phí tối đa 10 phút (không giới hạn số lượng cuộc gọi: 900 yên mỗi tháng)
(* Phí cuộc gọi 10 yên trong 30 giây sẽ được tính nếu vượt quá 10 phút)

Ghi chú

● Chỉ dành cho các kiểu máy có thể đặt APN trên những máy điện thoại quốc tế hoặc các thiết bị di động của nhà mạng Docomo

● Bất kể docomo, AU hay SoftBank, bạn không thể sử dụng các chức năng dành riêng của từng nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm ứng dụng email của nhà cung cấp dịch vụ.

 

SIM DATA + nghe gọi (với 20GB dữ liệu)

* Sử dụng băng thông nhà mạng DOCOMO.

* Phí kích hoạt là 3,300 yên đã bao gồm thuế.

* Phí cuộc gọi riêng là 8 yên sẽ được tính sau mỗi 30 giây đối với các cuộc gọi.

* Thêm 3 yên ( 70 ký tự) sẽ được tính cho phí gửi tin nhắn SMS (sử dụng trong nước).

* Sẽ tính thêm 50 yên phí gửi SMS (quốc tế ).

Lựa chọn

● Cuộc gọi không giới hạn với SIM: Gọi miễn phí tối đa 10 phút (không giới hạn số lượng cuộc gọi: 900 yên mỗi tháng)
(* Phí cuộc gọi 10 yên trong 30 giây sẽ được tính nếu vượt quá 10 phút)

Ghi chú

● Chỉ dành cho các kiểu máy có thể đặt APN trên những máy điện thoại quốc tế hoặc các thiết bị di động của nhà mạng Docomo

● Bất kể docomo, AU hay SoftBank, bạn không thể sử dụng các chức năng dành riêng của từng nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm ứng dụng email của nhà cung cấp dịch vụ.

 

SIM DATA + nghe gọi (với 25GB dữ liệu)

* Sử dụng băng thông nhà mạng DOCOMO.

* Phí kích hoạt là 3,300 yên đã bao gồm thuế.

* Phí cuộc gọi riêng là 8 yên sẽ được tính sau mỗi 30 giây đối với các cuộc gọi.

* Thêm 3 yên ( 70 ký tự) sẽ được tính cho phí gửi tin nhắn SMS (sử dụng trong nước).

* Sẽ tính thêm 50 yên phí gửi SMS (quốc tế ).

Lựa chọn

● Cuộc gọi không giới hạn với SIM: Gọi miễn phí tối đa 10 phút (không giới hạn số lượng cuộc gọi: 900 yên mỗi tháng)
(* Phí cuộc gọi 10 yên trong 30 giây sẽ được tính nếu vượt quá 10 phút)

Ghi chú

● Chỉ dành cho các kiểu máy có thể đặt APN trên những máy điện thoại quốc tế hoặc các thiết bị di động của nhà mạng Docomo

● Bất kể docomo, AU hay SoftBank, bạn không thể sử dụng các chức năng dành riêng của từng nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm ứng dụng email của nhà cung cấp dịch vụ.

Chia sẻ:
Hotline: 0358505775